Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του.