Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Εντεταλμένων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του.