Απόφαση Δημάρχου για ορισμό προέδρου Δημοτικής Επιτροπής