Άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρων

Σύμφωνα με τις ισχύουσες   διατάξεις του   Ν.Δ. 1044/71, του Ν. 1043/80, του Ν. 1680/07 και του Ν. 3648/08 του Ν. 3670/2008,  του Π.Δ. 37/2009 και του Ν. 3883/2010, που αφορούν σε μεταβίβαση, διάθεση και χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων, όταν κάτοχος άδειας εκμετάλλευσης  περιπτέρου αποβιώσει και δεν συντρέχει περίπτωση μεταβίβασης σε κάποιο μέλος της οικογένειάς του, πραγματοποιείται ανάκληση της εν λόγω άδειας και διάθεση αυτής της σχολάζουσας άδειας, με την γνωστοποίηση των κενών θέσεων μέσω ανακοίνωσης από τον Δήμο, με δικαιούχους κατά προτεραιότητα, αρχικά τους ανάπηρους  – Θύματα πολέμου, αναπήρους – θύματα Εθνικής Αντίστασης, αναπήρους – θύματα ειρηνικής περιόδου, αναπήρους αγωνιστές – θύματα Δημοκρατικού Στρατού, αναπήρους αγωνιστές – θύματα Αντιδικτατορικού Αγώνα και  αναπήρους– θύματα Αμάχου Πληθυσμού.

Οι σχολάζουσες  άδειες εκμετάλλευσης που δεν διατέθηκαν εντός έτους από την δημοσιοποίησή τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, διατίθενται σε  Πολεμιστές  Κύπρου,  Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ),  Πολυτέκνους.

Προϋποθέσεις παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου:

Α. Για ανάπηρους  – Θύματα πολέμου, αναπήρους – θύματα Εθνικής Αντίστασης, αναπήρους – θύματα ειρηνικής περιόδου, αναπήρους αγωνιστές – θύματα Δημοκρατικού Στρατού, αναπήρους αγωνιστές – θύματα Αντιδικτατορικού Αγώνα και  αναπήρους– θύματα Αμάχου Πληθυσμού.

Για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου απαιτείται όπως ο αιτών:

Να κατοικεί στη Δημοτική /Τοπική Κοινότητα, όπου ανήκει το περίπτερο, τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) χρόνια. Εφόσον σε Δημοτική /Τοπική Κοινότητα υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν, σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαιούχοι, δύνανται να αποκατασταθούν σε αυτή δικαιούχοι από τους κατοικούντες στις περιοχές των λοιπών Δημοτικών Κοινοτήτων του Νομού, προτιμώμενων αυτών που διαμένουν πλησιέστερα στην εν λόγω θέση.
Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Τράπεζα, Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας ή λαμβάνει σύνταξη λόγω υπηρεσίας σε αυτά.
Να μην υπερβαίνει το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ποσόν της  πολεμικής ή στρατιωτικής σύνταξης και το εισόδημα από ιδιοκατοίκηση.
Να μην έχει παραιτηθεί ή στερηθεί, λόγω ανακλήσεως με υπαιτιότητά του, παραχωρηθέντος δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, εντός της τελευταίας τριετίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την οποία χορηγήθηκε στρατιωτική ή πολεμική σύνταξη.

4. Το τελευταίο τριμηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα καταβολής πολεμικής σύνταξης από το Γ.Λ.Κ.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους.

8. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ. του τελευταίου οικονομικού έτους.

9. Υπεύθυνη δήλωση , με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα:

   α) Τα τελευταία πέντε (5) χρόνια διαμένω μόνιμα στο Δήμο……………………………………………, (Δημοτική Ενότητα…………………………………,Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα………………………….)

   β) Δεν υπηρετώ στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας, ούτε λαμβάνω σύνταξη λόγω υπηρεσίας σ' αυτά.

   γ) Δεν έχω αποκατασταθεί με άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου, κυλικείου, καφενείου ή κουρείου σε καμία άλλη περιοχή της χώρας,

   δ) Δεν παραιτήθηκα ή στερήθηκα, λόγω ανάκλησης με υπαιτιότητα μου, από δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου, κυλικείου, καφενείου ή κουρείου, κατά την τελευταία τριετία».

   ε) Τα στοιχεία που δηλώνω είναι αληθή και οι φωτοτυπίες που καταθέτω είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Προϋποθέσεις παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου:

Β. Για Πολεμιστές  Κύπρου,  Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ),  Πολυτέκνους.

Για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου απαιτείται όπως ο αιτών:

1) Κατοικεί στον τόπο στον οποίο αιτείται την παραχώρηση, διαμένοντας σε αυτόν για μία 5ετία τουλάχιστον πριν από το χρόνο υποβολής της αιτήσεως. Εάν σε κάποια Τοπική/ Δημοτική Κοινότητα υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν δικαιούχα πρόσωπα, δύναται να αποκατασταθούν σ’ αυτή ενδιαφερόμενοι που διαμένουν στα υπόλοιπα Τοπικά Διαμερίσματα του Νομού προτιμώμενων όσων κατοικούν εγγύτερα στην εν λόγω θέση.

2) Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τράπεζα, στην οποία το Δημόσιο έχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας, ούτε λαμβάνει σύνταξη λόγω υπηρεσίας του σε αυτά ή από μεταβίβαση, λόγω θανάτου, σύνταξης προσώπου που υπηρετούσε σε αυτά.

3) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει για μεν τους πολεμιστές της Κύπρου το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις, για δε τους πολύτεκνους και ΑμεΑ, το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος που ισχύει γι αυτούς, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ποσό του αναπηρικού ή πολυτεκνικού επιδόματος.

4) Να μην έχει παραιτηθεί ή στερηθεί με δική του υπαιτιότητα του παραχωρηθέντος δικαιώματος εκμεταλλεύσεως περιπτέρου. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών έχει δικαίωμα νέας αίτησης παραχώρησης μετά την παρέλευση τριετίας από την ημερομηνία παραιτήσεως ή στερήσεως του παραχωρηθέντος δικαιώματος.

5) Να μην έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του ν. 2643/1998 (Α΄ 220).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Α.  ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ):

1) Αίτηση

2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

3) Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α. του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.

4) Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών.

5) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών και σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

6) Βεβαίωση Μόνιμης κατοικίας.

7) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

8) Υπεύθυνες  Δηλώσεις ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα:

α) Τα τελευταία πέντε (5) χρόνια διαμένω μόνιμα στο Δήμο……………………………………………, (Δημοτική Ενότητα…………………………………,Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα………………………….)

β) Δεν υπηρετώ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Τράπεζα, στην οποία το Δημόσιο έχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας, ούτε λαμβάνω σύνταξη, λόγω υπηρεσίας σε αυτά ή από μεταβίβαση, λόγω θανάτου, σύνταξης προσώπου που υπηρετούσε σε αυτά.

γ) Δεν έχω αποκατασταθεί με περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα.

δ) Δεν έχω κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του ν. 2643/1998, όπως ισχύει σήμερα.

ε) Δεν συνταξιοδοτούμαι οριστικά (εφ’ όρου ζωής) από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

στ) Δεν έχω παραιτηθεί ή στερηθεί με δική μου υπαιτιότητα του παραχωρηθέντος δικαιώματος εκμεταλλεύσεως περιπτέρου.

 9)Αντίγραφο ποινικού μητρώου, για δικαστική χρήση(άρθρο 577 του ΚΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1085/1988 (ΦΕΚ Α΄199), το οποίο θα κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στον δικαιούχο.

Β. ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ:

1)  Αίτηση

2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

3) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.

4) Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών.

5) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών και στην περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

6) Βεβαίωση Μόνιμης κατοικίας.

7) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

8) Υπεύθυνες  Δηλώσεις ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα:

α) Τα τελευταία πέντε (5) χρόνια διαμένω μόνιμα στο Δήμο………………………………….., (Δημοτική Ενότητα…………………………………,Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα…………………….).

β) Δεν υπηρετώ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Τράπεζα, στην οποία το Δημόσιο έχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας, ούτε λαμβάνω σύνταξη, λόγω υπηρεσίας σε αυτά ή από μεταβίβαση, λόγω θανάτου, σύνταξης προσώπου που υπηρετούσε σε αυτά.

γ) Δεν έχω αποκατασταθεί με περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα.

δ) Δεν έχω κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του ν. 2643/1998, όπως ισχύει σήμερα.

ε) Δεν συνταξιοδοτούμαι οριστικά (εφ’ όρου ζωής) από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

στ) Δεν έχω παραιτηθεί ή στερηθεί με δική μου υπαιτιότητα του παραχωρηθέντος δικαιώματος εκμεταλλεύσεως περιπτέρου.

9) Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α. του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας (σε περίπτωση αναπηρίας μέλους της οικογένειας).

10) Πιστοποιητικά σπουδών για τα τέκνα που είναι άνω των έξι (6) ετών και άγαμα.

11)Αντίγραφο ποινικού μητρώου, για δικαστική χρήση (άρθρο 577 του ΚΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1085/1988 (ΦΕΚ Α΄199), το οποίο θα κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στον δικαιούχο.

Γ. ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ:

1) Αίτηση.

2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

3) Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ Α΄ 270), όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας των τέκνων των πολεμιστών Κύπρου.

4) Βεβαίωση Ζώνης των Πρόσω από τη ΔΙΣ/ΓΕΣ, η οποία χορηγείται κατόπιν προσκομίσεως πιστοποιητικού τύπου Α΄ Στρατολογικού Γραφείου.

5) Πιστοποιητικό από το Τμήμα Υγείας Πρόνοιας  του Δήμου, που να βεβαιώνει ότι είναι οικονομικά αδύνατος, ή βεβαίωση από τον O.A.Ε.Δ. ή από άλλο Φορέα που να αποδεικνύει ότι είναι μακροχρόνια άνεργος, ή γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε, που να αποδεικνύει ότι έχει προβλήματα λειτουργικότητας.

Η παραπομπή στην ΑΣΥΕ θα γίνεται με μέριμνα της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ, με την υποβολή των εξής δικαιολογητικών:

1) Αίτηση

2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

3) Βεβαίωση Ζώνης των Πρόσω από τη ΔΙΣ/ΓΕΣ, η οποία χορηγείται κατόπιν προσκομίσεως πιστοποιητικού τύπου Α΄ Στρατολογικού Γραφείου.

4) Ιατρική Γνωμάτευση

5) Βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το ΥΠΕΘΑ, που να βεβαιώνονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 παράγραφος 3 του παρόντος. 

6) Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών.

7) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών και στην περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

8) Βεβαίωση Μόνιμης κατοικίας.

9) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

10) Υπεύθυνες  Δηλώσεις ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα:

α) Τα τελευταία πέντε (5) χρόνια διαμένω μόνιμα στο Δήμο………………………………………., (Δημοτική Ενότητα…………………………………,Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα……………………………….).

β) Δεν υπηρετώ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Τράπεζα, στην οποία το Δημόσιο έχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας, ούτε λαμβάνω σύνταξη, λόγω υπηρεσίας σε αυτά ή από μεταβίβαση, λόγω θανάτου, σύνταξης προσώπου που υπηρετούσε σε αυτά.

γ) Δεν έχω αποκατασταθεί με περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα.

δ) Δεν έχω παραιτηθεί ή στερηθεί με δική μου υπαιτιότητα του παραχωρηθέντος δικαιώματος εκμεταλλεύσεως περιπτέρου.

11) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, για δικαστική χρήση(άτθρο 577 του ΚΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1085/1988 (ΦΕΚ Α΄199), το οποίο θα κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στον δικαιούχο.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Σχετικά αρχεία
Αρχείο