Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο:
22313-51500, 22310-66420
Αρμοδιότητες
  • Έχει την ευθύνη της επικοινωνιακής πολιτικής για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου, όπως και της υλοποίησης κάθε είδους εκδηλώσεων του Δήμου.
  • Σχεδιάζει και εισηγείται την επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και, αντίστοιχα, σχεδιάζει και εισηγείται και προωθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων και των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.
  • Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου. Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων, καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Δήμου.
  • Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.
  • Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ.