Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Ν.Π.Ι.Δ.

Διεύθυνση:
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο:
22313-51038, 22313-51019
Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα αιρετά διοικητικά όργανα του Δήμου.

Ειδικότερα:

 • Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς το συλλογικό διοικητικό αιρετό όργανό του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθμιση συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων κ.λπ.).
 • Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα συλλογικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή την Εκτελεστική Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθμιση συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων κ.λπ.).
 • Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα λοιπά συλλογικά όργανα του Δήμου, ήτοι τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, τις Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, το Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, καθώς και στις Δημοτικές Παρατάξεις (οργάνωση και ρύθμιση συναντήσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων κ.λπ.).
 • Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα ατομικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Αντιδημάρχους (οργάνωση και ρύθμιση συναντήσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων ατομικών οργάνων κ.λπ.).
 • Παρέχει κάθε είδους γραμματειακή υποστήριξη στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.
 • Μεριμνά για την απομαγνητοφώνηση και αναπαραγωγή των πρακτικών των συνεδριάσεων των πολιτικών οργάνων και των επιτροπών.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου για τις αποφάσεις, που λαμβάνουν τα όργανα του Δήμου.
 • Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του Δήμου σε διαφόρους φορείς και όργανα και μεριμνά για την αποστολή στοιχείων στους εκπροσώπους και την παραλαβή και διεκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν στο Δήμο.
 • Μεριμνά για την τήρηση της Νομοθεσίας και τη διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας σχετικά με την ορκωμοσία και εγκατάσταση των αιρετών εκπροσώπων και τη συγκρότηση σε σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.
 • Συγκεντρώνει τις εισηγήσεις που απευθύνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές με τα ανάλογα συνοδευτικά έγγραφα.
 • Συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και κοινοποιεί την ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
 • Ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη σύνδεση των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων με το Δήμο.
 • Παραλαμβάνει τις αποφάσεις των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων και τις διαβιβάζει στις αρμόδιες διευθύνσεις και τηρεί αρχείο των αποφάσεων αυτών.
 • Μεριμνά για την εισαγωγή των θεμάτων των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Διεξάγει τη σχετική με τα Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις αλληλογραφία και τηρεί τους σχετικούς φακέλους.