Τμήμα Η/Μ Έργων

Διεύθυνση:
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο:
22313-51541, 22313-51549, 22313-51550
Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Η/Μ Έργων έχει την ευθύνη της μελέτης, εκτέλεσης έργων και προμηθειών και επιβλέψεων Η/Μ έργων με κάθε τρόπο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Έχει, επίσης, ως αντικείμενο την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κ.λπ.) και την προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας.
Οι αρμοδιότητες του τμήματος ενδεικτικά είναι:

 • Εκπόνηση μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και μελετών προμηθειών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, δικτύων ασθενών ρευμάτων (τηλεπικοινωνίες, δορυφορικά κ.λπ.)
 • Παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών τεχνικών έργων που ανατίθενται σε τρίτους, τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης ελέγχου και παραλαβής των μελετών από ποιοτικής και συμβατικής άποψης.
 • Επίβλεψη εκτέλεσης τεχνικών έργων που εκτελούνται είτε με αυτεπιστασία, είτε από τρίτους. Τήρηση των διαδικασιών, παρακολούθησης και ελέγχου εκτέλεσης και παραλαβής τεχνικών έργων από ποιοτικής, ποσοτικής και συμβατικής άποψης.
 • Φροντίδα για την παρακολούθηση και τήρηση της νομοθεσίας που έχει σχέση με την ανάθεση, παρακολούθηση, εκτέλεση και παραλαβή μελετών και τεχνικών έργων.
 • Επέκταση και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων και κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής του Δήμου.
 • Παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης των προγραμμάτων του Τμήματος και σχετική ενημέρωση της Διεύθυνσης.
 • Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και λοιπών ειδών αρμοδιότητας του τμήματος.
 • Συνεργασία με τα άλλα Τμήματα για την εκπόνηση μελετών σύνθετου αντικειμένου, την ανάθεση μελετών σε τρίτους και την τήρηση των σχετικών διαδικασιών ανάθεσης, παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής μελετών (κατάρτιση προδιαγραφών, αξιολόγηση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, παρακολούθηση κ.λπ.).
 • Εισήγηση για την αναγκαιότητα ανάθεσης εργασιών σε τρίτους. Τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης τέτοιων εργασιών σε τρίτους όταν χρειάζεται ή απαιτείται, με βάση τις διαδικασίες του Δήμου.
 • Συγκέντρωση στοιχείων για συμπλήρωση, συντήρηση και βελτίωση των δημοτικών έργων και υποβοήθηση της Διεύθυνσης, αλλά και της Διοίκησης του Δήμου, με διαμόρφωση αυτών σε συγκεκριμένες προτάσεις, για την κατάρτιση των τεχνικών προγραμμάτων εκτέλεσης έργων.
 • Επίβλεψη και παρακολούθηση για την αξιοποίηση των υπαρχόντων δικτύων.
 • Μέριμνα για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηματική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
 • Μέριμνα για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας.
 • Μέριμνα για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία, σε συνεργασία με το Τμήμα Κτιριακών Έργων και Κοινόχρηστων Χώρων.
 • Μέριμνα για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και τη χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχημάτων από το Δήμο, σε συνεργασία με τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
 • Παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών κτιρίων.
 • Αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε υπάρχουσες, αλλά και σε μελλοντικές κτιριακές εγκαταστάσεις.
 • Τήρηση και ενημέρωση Ειδικού Μητρώου Ανελκυστήρων σε επίπεδο Δήμου και καταχώριση στοιχείων σε αυτό.
 • Συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων για τη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών με την προϋπόθεση της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3852/2010 (άρθρο 94, παρ. 2) και Ν. 3870/2010 (άρθρο 18, παρ. 10ζ). Συγκεκριμένα στα πλαίσια αυτά:
  (α) Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους.
  (β) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), και παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων.
  (γ) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων.
  (δ) Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων.
 • Συγκέντρωση υλικού και τήρηση τεχνικού, φυσικού αρχείου (π.χ. σε φακέλους) έργων του τμήματος, σε τρία επίπεδα:
  α) Προγραμματιζόμενα έργα
  β) Υπό εκτέλεση έργα
  γ) Αποπερατωθέντα
 • Τήρηση τεχνικής βιβλιοθήκης και αρχείου τεχνικής νομοθεσίας.
 • Εξαγωγή περιοδικών στατιστικών καταστάσεων που αφορούν στην εκτέλεση των έργων καθώς και στην αξιοποίηση των διατιθέμενων τεχνικών μέσων και του τεχνικού προσωπικού.
 • Παροχή γενικών πληροφοριών προς τους πολίτες για τις δραστηριότητες του Τμήματος.
 • Αντικείμενο του Τμήματος είναι και η συντήρηση/επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Εγκαταστάσεων του Δήμου Λαμιέων. Περιλαμβάνονται εργασίες που αφορούν στη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε υφιστάμενες
  κτιριακές και άλλες μόνιμες εγκαταστάσεις του Δήμου.
 • Συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση των συνεργείων άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις επειγουσών αναγκών που έχουν σχέση με το αντικείμενο του Τμήματος.
 • Προγραμματισμός, εκτέλεση και επίβλεψη μικρών έργων συντήρησης.
 • Συνεργασία με την Δ/νση Περιβάλλοντος σχετικά με τη χρήση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων ευθύνης της τελευταίας.
 • Σύνταξη μελετών για έργα συντήρησης και επιμέλεια της εκτέλεσης των παραπάνω έργων συντήρησης και κατάρτιση όρων και τευχών δημοπράτησης αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Συγκέντρωση στοιχείων για συμπλήρωση, συντήρηση και βελτίωση των δημοτικών έργων και υποβοήθηση της διεύθυνσης του Δήμου με διαμόρφωση αυτών σε συγκεκριμένες προτάσεις, για την κατάρτιση των τεχνικών προγραμμάτων εκτέλεσης έργων.
 • Συγκέντρωση των πληροφοριών και καταγγελιών για φθορές στα Δημοτικά έργα και επιμέλεια για την άμεση επισκευή αυτών ή την ένταξη σε πρόγραμμα γενικό αντιμετώπισης και παροχή στοιχείων υπεύθυνων και κόστους στο αρμόδιο γραφείο για το σχετικό καταλογισμό αποζημιώσεων στο Δήμο.
 • Σύνταξη προτάσεων για την προμήθεια μηχανημάτων, τεχνικού εξοπλισμού ή υλικών για τις ανάγκες των συνεργείων.
 • Συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών –Αποθήκης του Δήμου για τη διαδικασία προμήθειας και την έγκαιρη παραλαβή των υλικών των έργων που εκτελούν τα συνεργεία.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος σχετικά με τα Συνεργεία ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 • Προετοιμασία και καθημερινή εκτέλεση του Προγράμματος Δράσης των Συνεργείων (καθορισμός αναγκαίων έργων, επεμβάσεων, καθορισμοί προτεραιοτήτων, αναγκαίου τεχνικού εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού κατά ειδικότητες, ποσότητες υλικών κατ’ είδος, κ.λπ.).
 • Επίβλεψη από διοικητικής και τεχνικής άποψης των έργων που εκτελούν τα Συνεργεία με αυτεπιστασία, καθώς και των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης.
 • Συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση ενεργειών άμεσης επέμβασης, σε περιπτώσεις επειγουσών εργασιών εκτός προγράμματος.
 • Φροντίδα για την κανονική στελέχωση και την εκπαίδευση του προσωπικού των Συνεργείων.
 • Συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών – Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τη διαδικασία προμήθειας και την έγκαιρη παραλαβή των υλικών των έργων που εκτελούν τα Συνεργεία.
 • Εκτέλεση επιμετρήσεων εργασιών που εκτελούν τα Συνεργεία.
 • Χειρισμός και φροντίδα για τη σωστή αξιοποίηση των οχημάτων/μηχανημάτων, τεχνικών μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιούν τα Συνεργεία.
 • Ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης, για προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη χρήση τους.
 • Τήρηση των διαδικασιών καταγραφής, συγκέντρωσης και ενημέρωσης του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με πρωτογενή, κυρίως, στοιχεία, απασχόλησης τεχνικού προσωπικού, απασχόλησης μηχανημάτων και ανάλωση υλικών, και με στοιχεία προόδου καθενός από τα έργα του προγράμματος δράσης των Συνεργείων.
 • Εισήγηση για την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης συνεργείων τρίτων με την ανάθεση των σχετικών εργασιών. Παρακολούθηση εργασιών που εκτελούνται από συνεργεία τρίτων από τεχνική και χρονική άποψη.
 • Έλεγχος των πιστοποιήσεων που υποβάλλονται από συνεργεία τρίτων.