Τμήμα Κίνησης

Διεύθυνση:
Κύπρου 36Β
Τηλέφωνο:
22313-51590, 22313-51518
Αρμοδιότητες

Tο Τμήμα Κίνησης:

  • Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα), μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγραφα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
  • Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.
  • Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.
  • Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
  • Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του δήμου.
  • Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
  • Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
  • Τηρεί τις καρτέλες όλων των αυτοκινήτων και σημειώνει τις τυχόν επισκευές, συντηρήσεις και προμήθειες όλων όσων έχουν σχέση με τη λειτουργία των οχημάτων - μηχανημάτων (αναλώσιμα ή μη).
  • Σε συνεργασία με το Τμήμα Καθαριότητας, στελεχώνει τα οχήματα με το κατάλληλο προσωπικό και διενεργεί την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και τη μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.