Γραφείο Δημοτικών Κοιμητηρίων

Διεύθυνση:
Τέρμα Αναπαύσεως
Τηλέφωνο:
22310-34730
Αρμοδιότητες

Το Γραφείο Δημοτικών Κοιμητηρίων:

  • Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
  • Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση αδειών ταφής και αποτέφρωσης νεκρών, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Δόμησης και τη Δ/νση Υποδομών και Τεχνικών Έργων.
  • Συγκροτεί, οργανώνει και συντονίζει το συνεργείο (εργάτες, συντηρητές κ.λπ.).
  • Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.
  • Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς της λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
  • Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων, καθώς και για τη συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων.
  • Είναι αρμόδιο για τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και την παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών, σε συνεργασία με την υπηρεσία Δόμησης.