Γραφείο Ε.Κ.Ε.

Αρμοδιότητες

Το Γραφείο Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης:

  • Διεκπεραιώνει διαδικασίες αδειοδότησης επαγγελμάτων και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών ανάθεσης αρμοδιότητας ως Ε.Κ.Ε.
  • Λειτουργεί “Υπηρεσία Παροχής Υπηρεσιών Μίας Στάσης”, αρμόδια για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής), που δεν απαιτούν συμβολαιογραφικό έγγραφο.