Αρναούτογλου Θεόδωρος του Λάμπρου

Επίθετο
Αρναούτογλου
Όνομα
Θεόδωρος
Όνομα πατέρα
Λάμπρου

Στοιχεία επικοινωνίας

Email
th.arnaou@gmail.com

Στοιχεία εκλογής

Στοιχεία εκλογής
Περίοδος
2019-2023
Συνδυασμός
Πρόταση Ευθύνης - Σταυρογιάννης
Αριθμός ψήφων
801 ψήφοι
Περίοδος
2014-2019
Συνδυασμός
Πρόταση Ευθύνης - Σταυρογιάννης
Αριθμός ψήφων
906 ψήφοι
Περίοδος
2010-2014
Συνδυασμός
Δύναμη Αλλαγής για τη Λαμία - Οικονόμου
Αριθμός ψήφων
808 ψήφοι

Συμβούλια/Επιτροπές

Συμβούλια/Επιτροπές
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Δημοτικός σύμβουλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Οικονομική Επιτροπή
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Αντιδήμαρχος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες

Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Θεόδωρο Αρναούτογλου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού των Διοικητικών θεμάτων, όπως και θεμάτων Σχεδιασμού, Οργάνωσης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες εκείνες που με την υπ’ αριθ. 10814/28-2-2017 απόφασή μας έχουν μεταβιβασθεί στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου, και ιδίως:

 • την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των αντίστοιχων υφισταμένων
 • Ελληνική της οργανικών μονάδων και, συγκεκριμένα, των Τμημάτων Διοικητικής Υποστήριξης, Ανθρώπινου Δυναμικού, Προγραμματισμού & Οργάνωσης και Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών και των αντίστοιχων υφισταμένων της οργανικών μονάδων και, συγκεκριμένα, των Τμημάτων Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης, όπως και των Τμημάτων και Γραφείων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, με την επιφύλαξη των διατάξεων των §§ 5 & 6 του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007 και της υπ’ αριθ. 10814/28-2-2017 απόφασής μας.
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Αντιδήμαρχος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες χειρισμού των Διοικητικών θεμάτων, όπως και θεμάτων Σχεδιασμού, Οργάνωσης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών και ιδίως:

 • την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και, συγκεκριμένα, των Τμημάτων Διοικητικής Υποστήριξης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Δημοτικής Κατάστασης,
 • την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου,
 • την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού,
 • την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών και την ευθύνη λειτουργίας των ΚΕΠ,
 • την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής,
 • την εποπτεία της λειτουργίας των προγραμμάτων για τη διαφάνεια και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
 • τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, με την επιφύλαξη των διατάξεων των §§ 5 & 6 του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007.
Συμβούλιο/Επιτροπή
Οικονομική Επιτροπή
Ιδιότητα
Αναπλ. μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Αντιδήμαρχος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Οικονομική Επιτροπή
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Εκτελεστική Επιτροπή
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Οικονομική Επιτροπή
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως