Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λαμιέων μετά από θεομηνία

Υποβλήθηκε από prallis στις Τετ, 21/12/2022 - 08:16
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
51069
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
91ΟΒΩΛΚ-Τ9Ξ
Αριθμός μελέτης
151/22
Περιγραφή

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1)Τίτλος: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:45212200-8

II.3)Είδος σύμβασης: Έργα

II.4)Σύντομη περιγραφή: Με  την  παρούσα μελέτη εργασίες αποκατάστασης του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου της Τ.Κ. Λειανοκαδίου και του γηπέδου 5Χ5 παραπλεύρως του Γυμνασίου Λειανοκλαδίου μετά τις ζημιές που υπέστησαν από τη φυσική καταστροφή της  18ης  Σεπτεμβρίου 2020.

Ανήκει δε σε έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 391.129,03 € Νόμισμα: ΕΥΡΩ εκ των οποίων 203.136,33€ αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 187.992,69€ αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ.  

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%)   50.427,54  €

Απρόβλεπτα 49.587,08  € (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Απολογιστικά-ΑΕΚΚ   944,00  

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού  10.017,41  € (σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016) και ΦΠΑ 24% 93.870,97 €).