Αποκατάσταση ζημιών σε οδικό δίκτυο και υποδομές λόγω κακοκαιρίας "ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ" του Δήμου Λαμιέων

Υποβλήθηκε από prallis στις Τρί, 04/06/2024 - 10:45
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
20664
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
60Ο6ΩΛΚ-ΕΓΒ
Αριθμός μελέτης
62/23
Περιγραφή

Τμήμα I : Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ/ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Ταχ. Διεύθυνση: Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού, Πόλη: Λαμία, Κωδικός nuts: EL644 Φθιώτιδα, Ταχ. κωδικός: 35131, Χώρα: Ελλάδα (GR). Αρμόδιος για πληροφορίες: Ράλλης Παρασκευάς (Γραμματεία), Τζούκα Δήμητρα, τηλέφωνο: 22310 51556, 2231351544. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:prallis@lamia-city.gr & d.tzouka@lamia-city.gr,

I.2) Επικοινωνία

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ¨Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων¨ της πύλης www.promitheus.gov.gr

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1)Τίτλος: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ «ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ.

II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7

II.3)Είδος σύμβασης: Έργα

II.4)Σύντομη περιγραφή: Προβλέπονται εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών σε οδικό δίκτυο και υποδομές του Δήμου Λαμιέων. Ανήκει δε σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ .

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 201.612,90 € Νόμισμα: ΕΥΡΩ εκ των οποίων 145.690,41 € αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%)   26.224,27

Απρόβλεπτα 25.787,20 € (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Απολογιστικά-ΑΕΚΚ  911,02

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού  3.000,00 € (σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016) και ΦΠΑ 24% 48.387,10 €).