Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων"

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Πέμ, 22/04/2021 - 13:27
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
16029
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
13/2021
Περιγραφή

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου
του Δήμου, για ένα έτος, από 01.07.2021 έως 30.06.2022, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπ’ αριθ.
13/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος