Αποκατάσταση - επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου οδού Αριστοτέλους στη Λαμία

Υποβλήθηκε από prallis στις Τρί, 01/02/2022 - 07:48
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
3481
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
ΨΚΞΞΩΛΚ-ΖΞ9
Αριθμός μελέτης
04/21
Περιγραφή

II.1) Τίτλος: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ»

II.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7

II.3) Είδος σύμβασης: Έργα

II.4) Σύντομη περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων στο κέντρο της Λαμίας με χρήση πολιτιστικού κέντρου

 Ανήκει δε σε έργα κατηγοριών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1.290.322,58 € Νόμισμα: ΕΥΡΩ

Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών: 950.146,47 ευρώ.

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%)   171.026,36 ευρώ

Απρόβλεπτα 168.175,92 ευρώ (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Αναθεώρηση στις τιμές, ποσού  973,83 ευρώ (σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016)

Ο ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 309.677,42 ευρώ.

  •   Το ποσό των 1.094.898,49 ευρώ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ αφορά εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
  •   Το ποσό των 194.450,26 ευρώ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ αφορά εργασίες κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

II.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

II.7) Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός NUTS: EL644 Φθιώτιδα. Κύριοι τόποι ή τοποθεσίες εκτέλεσης: Δήμος Λαμιέων: Αριστοτέλους αρ. 3 – 35131 ΛΑΜΙΑ