Δημιουργία πεζοδιαδρομής στον άξονα της Αλατόστρατα

Υποβλήθηκε από prallis στις Πέμ, 27/10/2022 - 12:14
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
42495
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
ΩΝ0ΠΩΛΚ-9ΦΙ
Αριθμός μελέτης
170/21
Περιγραφή

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1)Τίτλος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΣΤΡΑΤΑ

II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:45000000-7

II.3)Είδος σύμβασης: Έργα

II.4)Σύντομη περιγραφή:H μελέτη αυτή αφορά στην κατασκευή έργων ανάπλασης των πεζοδρομίων στον άξονα της Αλατόστρατα .

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά τις οδούς Καβάφη (από Αθηνων έως Αμφικτυόνων) και τους πεζοδρόμους Αββων, Σωτ. Μπέλλου, Βαμβακάρη, Κύνου, Κυρτώνης και τον ΚΧ119Α

Ανήκει δε σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 846.774,19 € Νόμισμα: ΕΥΡΩ εκ των οποίων 815.107,36 € αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%)   108.120,36  €

Απρόβλεπτα 106.318,35  € (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Απολογιστικά-ΑΕΚΚ   13.666,83  

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού  18.000,00 € (σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016) και ΦΠΑ 24% 203.225,81 €).