Αρμοδιότητες & Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Νόμου Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.

Ειδικότερα:

Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:

 1. τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,
 2. την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,
 3. τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.

Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:

 1. θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
 2. θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,
 3. τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
 4. τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,
 5. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.

Επιπλέον

 1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.
 2. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.
 3. Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Μέλη Επιτροπής

ΑΑ Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Επικοινωνία
1 Καραΐσκος Ευθύμιος του Κωνσταντίνου Πρόεδρος Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 35131
Τηλ. 22313 51500
Fax 22313 51510
Email grdrh@lamia-city.gr
2 Μπεσλεμές Δημήτριος του Γεωργίου Μέλος Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 2ος όροφος
Τηλ. 22313 51089
Email besledi@yahoo.com, Email dimitrisbeslemes@lamia-city.gr
3 Ρίζος Δημήτρης του Γεωργίου Μέλος Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 2ος όροφος
Τηλ. 22313 51093
Email dimitrisrizos@icloud.com, Email dimitrisrizos@lamia-city.gr
4 Παλιούρας Γεώργιος του Ιωάννη Μέλος Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού 2ος όροφος
Τηλ. 22313-51002
Email giorgos.paliouras1976@yahoo.gr, Email g.paliouras@lamia-city.gr
5 Κερπινιώτης Κωνσταντίνος του Νικολάου Μέλος Email kerpis_k@hotmail.com, Email kkerpiniotis@lamia-city.gr
6 Ζωγράφος Ιωάννης του Κωνσταντίνου Μέλος Διεύθυνση Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, 2ος όροφος
Τηλ. 22313-51002
Email zografospota@gmail.com, Email g.zografos@lamia-city.gr
7 Τσακμάκης Δημήτριος του Χρήστου Μέλος Email tsakmakis.dimitris@gmail.com
8 Χαλβαντζής Ζαχαρίας (Ζάχος) του Κωνσταντίνου Μέλος Email z_chalvantzis@yahoo.com
9 Τσιρώνης Μιλτιάδης του Ιωάννη Μέλος Email miltosygeia@gmail.com
10 Ξεφλούδας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα Αναπλ. μέλος Email kwstas0278@yahoo.gr, Email kostasxefl@lamia-city.gr
11 Αναστασίου Κωνσταντίνος του Αθανασίου Αναπλ. μέλος Διεύθυνση Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, 1ος όροφος
Τηλ. 22313 51012
Email anasta_kon@windowslive.com, Email anastasiouk@lamia-city.gr
12 Ρουποτιά - Σκαμαγκούλη Ευμορφία (Μόρφω) του Γεωργίου Αναπλ. μέλος Διεύθυνση Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, 1ος όροφος
Τηλ. 22313 51537
Email roupotiamorfo@gmail.com, Email mroupotia@lamia-city.gr
13 Μουστάκας Κωνσταντίνος του Ιωάννη Αναπλ. μέλος Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 1ος όροφος
Τηλ. 22313 51000, Τηλ. 22313 51015
Email kostasmoustakas9@gmail.com, Email k.moustakas@lamia-city.gr
14 Καραγιάννης Στυλιανός του Γεωργίου Αναπλ. μέλος Email st_karagiannis1981@hotmail.com
15 Αλαφοδήμου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου Αναπλ. μέλος Email kalafodimou@yahoo.gr
16 Αντωνίου-Σιούτα Μαρία του Ιωάννη Αναπλ. μέλος Τηλ. 22310 30197
Email mariantwniou@gmail.com