Αρμοδιότητες & Μέλη Επιτροπής Πολιτιστικής & Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

Το έργο της επιτροπής,  όπως ρητά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθ. 70  του Ν.3852/2010, είναι συµβουλευτικό, για την επεξεργασία και εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο θεµάτων που σχετίζονται µε την ανάπτυξη του τουρισµού και την προβολή του δήµου και έχει, µεταξύ άλλων, τις εξής αρµοδιότητες: 

  1. Τον προγραµµατισµό και τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής, το σχεδιασµό της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του δήµου και την  διαµόρφωση και προώθηση των αναγκαίων ρυθµίσεων και των απαιτούµενων µέτρων εφαρµογής.
  2. Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τα αναγκαία µέτρα για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του τουριστικού τοµέα και παρακολουθεί την απόδοσή του, ώστε να ενηµερώνει σχετικά το δηµοτικό συµβούλιο. 
  3. Προτείνει προς το δηµοτικό συµβούλιο της κατευθύνσεις για τη µελέτη και κατάρτιση προγραµµάτων τουριστικής υποδοµής και ανάπτυξης του δήµου. 
  4. Προτείνει τις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση και λήψη µέτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στον τοµέα του τουρισµού. 
  5. Συνεργάζεται µε τους συναρµόδιους επαγγελµατικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την εναρµόνιση των πολιτικών τους και το συντονισµό των δράσεων, µε σκοπό την υποβοήθηση της τουριστικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουρισµού του δήµου. ε. Συµµετέχει διά του προέδρου της και άλλων µελών που θα ορίζει κάθε φορά µε απόφαση της, στις εκπροσωπήσεις του δήµου σε τοπικές, πανελλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται µε θέµα τον τουρισµό, για την προβολή του δήµου και την προώθηση των τοπικών τουριστικών προϊόντων. 
  6. Σχεδιάζει και προτείνει στο δηµοτικό συµβούλιο διαφηµιστικά προγράµµατα και γενικά ενέργειες, που αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήµιση του δήµου στο εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως µε συµµετοχή σε εκθέσεις, ή διαφηµίσεις σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης ή καταχωρήσεις σε έντυπα ή εκδόσεις τους ως και µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
  7. Το σχεδιασµό της πολιτικής για την υποβοήθηση της ποιοτικής αναβάθµισης των τουριστικών υπηρεσιών του δήµου και ιδίως,  η αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών και τη σύνταξη προτάσεων και διατύπωση γνώµης για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων από το δηµοτικό συµβούλιο για τον καθορισµό του περιεχοµένου της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων,  την τήρηση της καθαριότητας, ευταξίας και ευπρεπούς εµφάνισης όλων των σηµείων του δήµου,  που έχουν σχέση µε τον τουρισµό και την εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο για τη λήψη µέτρων πραγµατοποίησης των σκοπών αυτών.  ?ς προς τις κανονιστικές αποφάσεις,  η εν λόγω αρµοδιότητα ασκείται µε την επιφύλαξη των κατά το νόµο αρµοδιοτήτων άλλων οργάνων του δήµου και ιδίως της επιτροπής ποιότητας ζωής.  

Πέραν των ανωτέρω θεµάτων για τα οποία είναι αρµόδια η επιτροπή, αυτή εξετάζει και αποφασίζει επί θεµάτων που παραπέµπονται σε αυτή, µετά την εγγραφή τους στην ηµερήσια διάταξη συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου,  µετά από απόφαση του η οποία λαµβάνεται µε πρόταση του δηµάρχου, κατά τις διατάξεις της παρ.4  του άρθ. 70  του Ν.3852/10.  Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η προθεσµία εντός της οποίας η επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει σχετική µελέτη ή εισήγηση. 

Επίσης,  πλην των ανωτέρω,  ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου, δύναται να παραπέµπει στην επιτροπή οποιοδήποτε άλλο θέµα και πριν την εγγραφή του στην ηµερήσια διάταξη συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου.  

Συµµετέχει, µε εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της, στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου κάθε φορά που συζητείται θέµα σχετικό µε το αντικείµενο της.  Ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου υποχρεούται να στέλνει την πρόσκληση και την ηµερήσια διάταξη στα µέλη της επιτροπής,  σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται για τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου στον Κανονισµό Λειτουργίας αυτού, όποτε συζητείται θέµα σχετικό µε τον τουρισµό και την προβολή του δήµου.

Μέλη Επιτροπής

Υπό κατασκευή.