Σχολικές επιτροπές

1. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιεών

Αποτελείται από τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαμιέων.

Σκοπός

 1. Η ανάληψη δραστηριοτήτων, που έχουν σχέση με τη διαπίστωση ή επίλυση όλων των προβλημάτων, που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
 2. Η διαχείριση των πιστώσεων για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.
 3. Η διαχείριση των πιστώσεων για τις επενδυτικές δραστηριότητες των σχολικών μονάδων.

Διοίκηση

Αποτελείται από έντεκα (11) μέλη

 • Οκτώ Δημοτικούς Συμβούλους (δύο εκ των οποίων προέρχονται από τη μειοψηφία).
 • Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης.
 • Έναν εκπρόσωπο των υφιστάμενων συλλόγων γονέων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
 • Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα, τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας , ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Υπό κατασκευή.

2. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιεών

Αποτελείται από τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαμιέων.

Σκοπός

 1. Η ανάληψη δραστηριοτήτων, που έχουν σχέση με τη διαπίστωση ή επίλυση όλων των προβλημάτων, που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
 2. Η διαχείριση των πιστώσεων για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.
 3. Η διαχείριση των πιστώσεων για τις επενδυτικές δραστηριότητες των σχολικών μονάδων.

Διοίκηση

Αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη

 • Εννέα Δημοτικούς Συμβούλους (δύο εκ των οποίων προέρχονται από τη μειοψηφία).
 • Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης.
 • Έναν εκπρόσωπο των υφιστάμενων συλλόγων γονέων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
 • Ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
 • Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα, τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας , ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Υπό κατασκευή.