Αρμοδιότητες & Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου,
 2. Ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου,
 3. Προελέγχει τον απολογισμό,
 4. Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,
 5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,
 6. Μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,
 7. Εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,
 8. Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
 9. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,
 10. Αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
 11. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,
 12. Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
 13. Αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
 14. Αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
 15. Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.

Μέλη Επιτροπής

ΑΑ Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Επικοινωνία
1 Καραΐσκος Ευθύμιος του Κωνσταντίνου Πρόεδρος Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 35131
Τηλ. 22313 51500
Fax 22313 51510
Email grdrh@lamia-city.gr
2 Τζούφλας Δημήτριος του Κωνσταντίνου Μέλος Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 1ος όροφος
Τηλ. 22313 51007
Email dimitristzouflas@yahoo.gr, Email dimitristzouflas@lamia-city.gr
3 Αργυρίου Δημήτριος του Αθανασίου Μέλος Email diargy@gmail.com, Email dimargyriou@lamia-city.gr
4 Φώσκολος Παναγιώτης του Γεωργίου Μέλος Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 1ος όροφος
Τηλ. 22313 51010, Τηλ. 22313 51000
Email panfosk@otenet.gr, Email foskolos@lamia-city.gr
5 Αναστασίου Κωνσταντίνος του Αθανασίου Μέλος Διεύθυνση Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, 1ος όροφος
Τηλ. 22313 51012
Email anasta_kon@windowslive.com, Email anastasiouk@lamia-city.gr
6 Ρουποτιά - Σκαμαγκούλη Ευμορφία (Μόρφω) του Γεωργίου Μέλος Διεύθυνση Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, 1ος όροφος
Τηλ. 22313 51537
Email roupotiamorfo@gmail.com, Email mroupotia@lamia-city.gr
7 Ρούλιας Ιωάννης του Γεωργίου Μέλος Email iroulias1@gmail.com
8 Αρναούτογλου Θεόδωρος του Λάμπρου Μέλος Email th.arnaou@gmail.com
9 Αντωνίου-Σιούτα Μαρία του Ιωάννη Μέλος Τηλ. 22310 30197
Email mariantwniou@gmail.com
10 Ρίζος Δημήτρης του Γεωργίου Αναπλ. μέλος Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 2ος όροφος
Τηλ. 22313 51093
Email dimitrisrizos@icloud.com, Email dimitrisrizos@lamia-city.gr
11 Ποντίκα Αμαλία του Λάμπρου Αναπλ. μέλος Email amaliapontika@hotmail.it, Email amaliapontika@lamia-city.gr
12 Ξεφλούδας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα Αναπλ. μέλος Email kwstas0278@yahoo.gr, Email kostasxefl@lamia-city.gr
13 Αργύρη Παρασκευή (Βίβιαν) του Ιωάννη Αναπλ. μέλος Email viv.argyri@gmail.com
14 Παπαχρήστος Αθανάσιος του Νικολάου Αναπλ. μέλος Email papsak2@gmail.com
15 Στασινός Παναγιώτης του Σταματίου Αναπλ. μέλος Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, Ισόγειο
Τηλ. 22310 45910, Τηλ. 22313 51024
Email pastasinos@gmail.com, Email pastasinos@lamia-city.gr
16 Χαιρόπουλος Δημήτριος του Σπυρίδων Αναπλ. μέλος Email eliher2009@hotmail.com
17 Τσιρώνης Μιλτιάδης του Ιωάννη Αναπλ. μέλος Email miltosygeia@gmail.com